Z historie

Spokojený domov za dobu své dosavadní existence prošel dvěma právními formami. Nejprve poskytoval sociální služby jako občanské sdružení, poté se transformoval na obecně prospěšnou společnost. Z právního hlediska bylo tedy klíčové datum 1. ledna 2012, kdy po Občanském sdružení Spokojený domov převzal poskytování sociálních služeb Spokojený domov, o. p. s. Pro zaměstnance ani klienty se však transformací téměř vůbec nic nezměnilo a z jejich hlediska je Spokojený domov pořád jedna organizace. Přibližme si tedy jeho historii jako celku:
PREHISTORIE (před rokem 2004)
Zakladatelka Spokojeného domova Kamila Sedláková provozuje již od roku 1998 nestátní zdravotnické zařízení Malyra – komplexní domácí péče. Postupem času však zjišťovala, že senioři a zdravotně postižení občané, k nimž zaměstnanci Malyry docházeli, potřebují i jiný druh péče, než mohla poskytovat ona a její zaměstnanci z titulu čistě zdravotnického. Vznikla tedy potřeba doplnit zdravotnické služby službami sociálními.
RODÍCÍ SE SDRUŽENÍ (2004–2005)
V dubnu 2004 zaregistrovala sociální službu Kamila Sedláková jako fyzická osoba a získala i první dotace. Aby však majitelka dvou organizací nečerpala nekontrolovatelně peníze ze dvou rezortů a aby sociální služby mohly pokračovat dál tak, jak byli naši uživatelé zvyklí, bylo již na podzim 2004 založeno občanské sdružení.
Kromě Kamily Sedlákové byli všichni zakládající členové sdružení invalidé a jejich motivací k zapojení do aktivit Spokojeného domova byla potřeba udělat něco aktivního nejen pro sebe, ale i pro jiné potřebné. Na název Spokojený domov přišel jeden ze zakládajících členů, vozíčkář Jiří Růta. Přemýšlel o tom, co potřebují lidé s handicapem jako on – potřebují být spokojení a doma. Autorkou typického domečku, který se stal součástí loga, je dcera Kamily Sedlákové Daniela. Občanské sdružení Spokojený domov bylo u Ministerstva vnitra ČR zaregistrováno 20. září 2004 a své služby pak začalo poskytovat od 1. ledna 2005. Zakladatelé byli kromě Kamily Sedlákové a zmíněného Jiřího Růty také vozíčkářka Ludmila Marková a Miroslav Sýkora. Dalšími členy se později stali též vozíčkáři Jiří Flekna z Bakova nad Jizerou a Daniel Macoun z Mladé Boleslavi. Cílem projektu bylo vytvořit funkční systém sociálních služeb v malých obcích a zajistit dosažitelnost péče v přirozeném prostředí občanů, pomoc handicapovaným a pečujícím rodinám. V té době končily pečovatelky jiných organizací ve tři, maximálně čtyři hodiny odpoledne. O večerech, víkendech a svátcích služby dostupné nebyly. V malých obcích nebyla péče dostupná vůbec. Služby Spokojeného domova měly proto za cíl tyto chybějící služby doplnit. První pečovatelkou a pozdější výraznou dlouholetou zaměstnankyní Spokojeného domova byla Hana Rejzková. Jedněmi z prvních klientů byli manželé Pelcovi z Kozmic a poté Marie Hloužková z Mnichova Hradiště. Klienti přibývali poměrně snadno. Kamila Sedláková zpravidla začínala klientovi poskytovat zdravotní služby, takže hned věděla, co všechno potřebuje, a zařídila mu i sociální služby. Často rozhodla i náhoda. Stačil jeden nový handicapovaný v určité obci, následné jedno rozhodnutí mu začít služby poskytovat a tím bylo předurčeno další rozšíření Spokojeného domova – v dané obci začali mít o služby zájem další klienti a hned se započala psát další velká historie. Hana Rejzková se od začátku věnovala i kulturním a osvětovým akcím, zaměřeným stejně jako sociální služby především na malé obce. Mezi první patřilo „hadrové povídání“ spojené s módní přehlídkou, které se uskutečnilo 16. dubna 2005 v Loukovci. Pár týdnů poté se konaly rehabilitační přednášky v Chocnějovicích (26. dubna) a na Ouči (3. května). Následovala řada menších akcí nejen na vesnicích, ale například i v mnichovohradišťském domě s pečovatelskou službou. První větší kulturní akcí Spokojeného domova byla výtvarná soutěž pro děti na sociální tematiku. Uskutečnila se ve spolupráci s Domovem důchodců Modrý kámen (dnes Domov Modrý kámen). Tam také byla uspořádána výstava soutěžních prací, jejíž vernisáž se konala 27. května. V létě 2005 se pak uskutečnilo setkání vozíčkářů na Anenské pouti v Mnichově Hradišti, ze kterého se v pozdějších letech stala tradice. Postupně také přibývali další zaměstnanci, například Jaroslava Turková a Martina Michalcová, které pracují ve Spokojeném domově dodnes (2022). Na podzim byl zahájen počítačový kurz pro seniory s lektorkou Pavlínou Čermákovou a opět pokračovala řada dalších, menších aktivit.
SDRUŽENÍ ROSTE (2006)
Pro rok 2006 se sdružení podařilo získat z Humanitárního fondu Středočeského kraje finanční dotaci na dva projekty se seniory a handicapovanými. V roce 2006 byly Občanské sdružení Spokojený domov a Diecézní charita Litoměřice vybrány Středočeským krajem jako organizace, které převzaly v našem regionu poskytování sociálních služeb po zrušené Krajské pečovatelské službě. Od září 2006 začalo sdružení realizovat v rámci získaného grantu NROS – Globální grant projekt „Dvojnásobný efekt“, který měl za cíl podpořit a rozvíjet kapacitu organizace se zaměřením také na vzdělávání zaměstnanců, potažmo vzdělávání zájemců o práci v sociálních službách především z řad matek na a po mateřské dovolené a dalších jedinců těžko uplatnitelných na trhu práce, tj. především žen starších padesáti let (ve spolupráci s úřady práce). Na tomto projektu se nejvíce podíleli Martina Michalcová a Miroslav Sýkora. Sdružení opět pokračovalo v řadě doplňkových akcí, z těch nejvýznamnějších jmenujme „Posezení při muzice aneb Ples v DPS“ (20. února v domě s pečovatelskou službou v Mnichově Hradišti), ale především výstavu kresleného humoru vozíčkáře Jiřího Flekny v Kině Saturn (dnes Kino Mnichovo Hradiště), jejíž zahájení se konalo 27. dubna. Výstava trvala až do podzimu. Postupně se rozvíjela spolupráce s Domovem důchodců Modrý kámen, Domovem Pod Skalami Kurovodice, městským úřadem v Mnichově Hradišti, obecními úřady okolních obcí, školami a dalšími institucemi v regionu.  
NOVÉ PROSTORY I AUTOMOBILY (2007)
Rok 2007 byl pro nás důležitý hned v několika ohledech. Především se nám v únoru podařilo získat od města Mnichovo Hradiště pronájem prostor tamního dětského zdravotního střediska a mohli jsme tak začít provozovat svou činnost přímo z „centra“ Mnichova Hradiště. Rovněž jsme získali do pronájmu od obce Kněžmost prostory v tamním domě s pečovatelskou službou (DPS). Využití našla především koupelna, kam bylo možné klienty, u nichž není možné provádět osobní hygienu v domácím prostředí. Podobně zdejší prádelna sloužila k praní prádla mimo domácnost klientů. V prostorách DPS ale našla své místo i kancelář pro účetní a rovněž se zde začalo pořádat velké množství našich jednorázových i pravidelných doplňkových aktivit. K větší flexibilitě přispělo nepochybně také to, že jsme zakoupili osobní automobil pro naše pečovatele a osobní asistenty. Mohli se tak za našimi uživateli dopravovat i pracovníci, kteří automobil nevlastní, bez závislosti na veřejné dopravě prakticky kamkoliv a v jakoukoliv denní dobu. A v neposlední řadě prošli naši pracovníci za rok 2007 (především díky projektu „Dvojnásobný efekt“) nemalým množstvím školení, aby naše služby byly neustále kvalitnější a profesionálnější. V roce 2007 jsme pokračovali v realizaci projektu pečovatelské služby v přirozeném prostředí uživatelů v malých obcích Mnichovohradišťska a Mladoboleslavska zaměřené především na seniory (název projektu „Pečovatelská služba – převzetí po KPS – pro oblast Mnichova Hradiště a Bakova nad Jizerou“) a osobní asistence – příležitost pro handicapované pod názvem „Komplexní terénní sociální služba – osobní asistence“. Doplňkové aktivity pokračovaly v podobném duchu jako v roce 2006, významnou aktivitou bylo například zahájení pravidelného trénování paměti s Hanou Rejzkovou či výstava ručních prací manželů Marcely a Alfreda Sasákových v DPS v Kněžmostu (vernisáž 9. října). 
ROZŠÍŘENÍ NA JIČÍNSKO (2008)
Jednou z velkých událostí roku 2008 bylo pro Spokojený domov rozšíření jeho působnosti z oblasti Mnichova Hradiště a Mladoboleslavska také na Jičínsko. (Znamenalo to pro nás rozšířit si registraci na poskytování sociálních služeb i pro Královéhradecký kraj.) Důvodem byly přímé žádosti místních občanů, kteří měli o služby poskytované Spokojeným domovem zájem. Situace pro nás byla zároveň důležitým zjištěním nedostatku tohoto typu sociální služby na Jičínsku, projekt tudíž vyplnil výraznou trhlinu v oblasti poskytování sociálních služeb seniorům a zdravotně handicapovaným. Kancelář pro tuto oblast byla zřízena v Jinolicích čp. 39 v budově obecního úřadu. Prvním osobním asistentem pro oblast Jičínska se stal Jakub Lustig, který se posléze stal koordinátorem a ještě později provozním ředitelem Spokojeného domova. Zaměstnankyní Spokojeného domova se stala později i jeho manželka Lucie Lustigová. Naším úspěšným počinem roku 2008 se stal také nákup souboru pomůcek na zajištění hygienické péče v terénu a aktivizace, na který jsme získali prostředky z projektu u společnosti Siemens (Siemens Fond pomoci). Například nafukovací vana se u některých těžce postižených klientů ukázala jako jediná možnost, jak provést koupání v domácím prostředí. Z vedlejších aktivit pokračovalo trénování paměti s Hanou Rejzkovou, poprvé jsme se zúčastnili výstavy Šikovné ruce našich seniorů v Lysé nad Labem, uspořádali jsme několik přednášek a posezení při dechovce. Významnou událostí bylo také otevření počítačové učebny v domě s pečovatelskou službou v Kněžmostu a zahájení počítačových kurzů pro seniory s lektorem Petrem Novákem. 
DALŠÍ ROZŠÍŘENÍ, TENTOKRÁT NA SEVER (2009)
V roce 2009 se nám opět podařilo rozšířit oblast naší působnosti. Začali jsme poskytovat sociální služby také v Libereckém kraji. Na počátku všeho byl jeden mladý vozíčkář, který se po úraze přestěhoval do vlastního bytu v Příšovicích. Spokojený domov si tedy rozšířil registraci, tentokrát na Liberecký kraj, a postupem času začali přibývat i další zájemci o naše služby nejen v Příšovicích, ale i v okolních obcích. Již podruhé nás podpořila nadace Siemens Fond pomoci, tentokrát nám poskytla peníze na nákup elektrických kol pro naše pečovatele. V tomto roce u nás pracovaly dvě dobrovolnice, které docházely do domácností osamělých seniorů a pomáhaly jim naplnit volný čas. V květnu 2009 jsme začali vydávat časopis Spokojený senior, čímž jsme zlepšili informovanost o našich službách a zároveň jsme přinesli seniorům mnoho zajímavých témat. Pokračovaly i oblíbené počítačové kurzy pro seniory a uskutečnila se řada jednorázových akcí, mezi které patřilo například 17. června „Psí odpoledne“ v Kněžmostu, kde psycholožka Petra Černá Rynešová se psem Artušem předváděla ukázky canisterapie. 12. září se konala v mnichovohradišťské sokolovně oslava 5 let existence Spokojeného domova s bohatým doprovodným programem nejen pro seniory.
NOVÁ POBOČKA V MLADÉ BOLESLAVI (2010)
Také rok 2010 s sebou přinesl řadu významných událostí, které stojí za zmínku. Tou bezpochyby nejvýznamnější je opětovné rozšíření našich služeb, ke kterému přispělo otevření nové pobočky v Mladé Boleslavi. Přiblížili jsme se tak našim uživatelům, kteří bydlí v tomto okresním městě. Navázali jsme spolupráci s Janem Harcubou, který jako vystudovaný právník a bakalář lékařství má k naší činnosti blízko. Později po transformaci Spokojeného domova na obecně prospěšnou společnost se stal členem správní rady Spokojeného domova, o. p. s. Na podzim 2010 jsme začali poskytovat rovněž osobní asistenci dětem s diagnózou autismu ve speciální škole v Turnově. A další události? Poprvé nás podpořila Nadace Taťány Kuchařové – Krása pomoci, s níž následovala dlouhodobá spolupráce, dostali jsme tzv. sociální automobil, na který přispělo 52 firem v našem regionu, uživatelé našich služeb slavili úspěchy na výstavě v Lysé nad Labem, uspořádali jsme výstavu tkaných tapisérií Svatoslavy Platošové a vlastivědnou výstavu o vodních mlýnech, kterou připravil Theodor Honický. V roce 2010 se také výrazně zvýšila naše mediální publicita v regionálním tisku, tím pádem i povědomí mezi veřejností. Zahájili jsme kurzy orientálních tanců pro dámy nad 60 let s lektorkou Terezou Outratovou, natáčela u nás Česká televize, úspěšně pokračoval náš časopis Spokojený senior. V závěru roku se uskutečnil v Mladé Boleslavi benefiční ples Spokojeného domova (20. listopadu) a vánoční besídka v domě s pečovatelskou službou v Kněžmostu (10. prosince).
OPRAVNA OBUVI NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (2011)
V roce 2011 jsme otevřeli opravnu obuvi v Mnichově Hradišti. Příjmy z jejího provozu začaly putovat na poskytování našich sociálních služeb. Sedmým rokem jsme pečovali o seniory a handicapované v domácnostech a druhým rokem poskytovali osobní asistenci autistickým dětem v turnovské speciální škole. Pokračovala spolupráce s Nadací Taťány Kuchařové – Krása pomoci, ale i dalšími nadacemi a dárci, z nichž se někteří postupně začali stávat našimi pravidelnými podporovateli. Velkou zásluhu na pravidelné spolupráci s nadacemi a dárci měla Lucie Lustigová. I nadále se zvyšovala naše publicita, povědomí veřejnosti o naší činnosti i spolupráce s obcemi. Opět jsme navštívili výstavu Šikovné ruce našich seniorů v Lysé nad Labem, zúčastnili jsme se charitativní akce Dáda Days na Ptýrově a uspořádali řadu kulturních akcí, z nichž nejvýznamnější byl filmový festival Moudrost stáří na plátně (7. a 8. října). Tento festival navštívil jako host mimo jiné herec a dabér Václav Knop, který se později (v roce 2013) stal naší oficiální tváří. Věnovali jsme se též přípravě na transformaci na obecně prospěšnou společnost.
OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST (2012)
Rok 2012 byl pro nás první pod hlavičkou obecně prospěšné společnosti, kromě názvu se však téměř nic nezměnilo. Spokojený domov, o. p. s., plně převzal po Občanském sdružení Spokojený domov poskytování sociálních služeb v domácnostech seniorů a handicapovaných. Rovněž pokračovala osobní asistence autistickým dětem ve škole. Rozvíjela se opravna obuvi, ale také další služby pro rodinu a domácnost. Probíhaly kurzy šití pro děti se závěrečnou módní přehlídkou ušitých modelů, zúčastnili jsme se charitativního odpoledne Dáda Days na zámku Stránov a výstavy Šikovné ruce našich seniorů v Lysé nad Labem. Časopis Spokojený senior změnil svůj název na Spokojený domov, aby tak lépe odpovídal svému obsahu, který zdaleka není zaměřen jen na seniory. 
NOVÁ POBOČKA V TURNOVĚ (2013)
Hned zkraje roku nastoupil do organizace nový provozní ředitel Jaromír Veselý, který svými bohatými zkušenostmi v oblasti managementu výrazně přispěl k profesionalizaci naší činnosti. V únoru jsme významně přiblížili naše sociální služby lidem na Turnovsku – Spokojený domov totiž otevřel nové kontaktní místo přímo na území města Turnov. Obyvatelům regionu jsme tak usnadnili osobní návštěvu pro dojednání služeb a Spokojenému domovu se z logistického hlediska zjednodušila práce pečovatelek. Postupně se zvyšoval rovněž zájem o naši osobní asistenci autistickým dětem v turnovské speciální škole. Na jaře jsme zakoupili automobil Renault Master se speciální plošinou umožňující přepravu osob na elektrickém vozíku. Naše služba osobní asistence úspěšně prošla inspekcí kvality sociálních služeb. V květnu jsme navázali spolupráci s hercem a dabérem Václavem Knopem, který se stal tváří naší organizace a díky kterému jsme rovněž získali výhodný operativní leasing na tři vozy Dacia Sandero pro zajišťování našich terénních sociálních služeb. Jako již tradičně nás podpořila Nadace Taťány Kuchařové – Krása pomoci. V roce 2013 s námi natočila klip a my se zúčastnili jejího galavečera v Ostravě. Zkraje podzimu pak patronka nadace navštívila jak naši organizaci, tak i některé uživatele našich sociálních služeb. Během podzimu jsme pak přivítali další vzácnou návštěvu – Jana Fischera, a nespočet neméně významných osobností jsme potkali na dalších akcích, kterých jsme se měli možnost účastnit. Dá se říci, že i díky těmto osobnostem se opět zvýšila naše mediální publicita. Z našich kulturních akcí byla v roce 2013 nejvýznamnější výstava kresleného humoru vozíčkáře Jiřího Flekny, která se uskutečnila v Kině Mnichovo Hradiště. Vernisáž se konala 5. října. Byla to již druhá výstava tohoto autora pořádaná Spokojeným domovem v mnichovohradišťském kině. Velmi příjemnou atmosféru měla i letní beseda s Václavem Knopem a Otou Jirákem 16. srpna ve stodole na statku ve Veselé u Mnichova Hradiště. 
OTEVŘENÍ ZAHRADNICTVÍ (2014)
V roce 2014 jsme poskytli sociální služby celkem 125 klientům, u kterých jsme strávili 18 482 hodin. Cestou ke klientům jsme ujeli 94 264 km do 38 obcí na území 3 krajů.
Nejvýznamnější událostí roku 2014 bylo otevření zahradnictví Spokojené slunce v Dolním Bousově. Příjmy z jeho činnosti jsou určeny na podporu terénních sociálních služeb Spokojeného domova. Slavnostního otevření 30. května se zúčastnil Václav Knop.
Mezi naše další významné události patřil především benefiční koncert uspořádaný 4. října 2014 na oslavu výše zmíněného 10. výročí Spokojeného domova. Hlavní hvězdou večera byl zpěvák Viktor Sodoma a celkem se podařilo vybrat 140 tisíc, které byly použity na nákup nového automobilu pro poskytování našich služeb. Na koncertě měla křest také kniha věnovaná historii Spokojeného domova.
Uspořádali jsme i řadu menších doplňkových aktivit: na jaře se uskutečnil počítačový kurz, tentokrát v prostorách základní školy Kněžmost. Pořádala ho Obecní knihovna Kněžmost a Spokojený domov poskytl jako lektora svého zaměstnance, Petra Nováka. 28. dubna navštívil organizaci i některé klienty poslanec a sociolog Ivan Gabal. V první polovině roku se veřejnost měla možnost seznámit s naší činností u příležitosti konání dvou přednášek, a to v Muzeu v Bělé pod Bezdězem a v Knihovně města Mladá Boleslav, v létě se pak v Mnichově Hradišti uskutečnila beseda s Václavem Knopem a Reginou Rázlovou a v zimě vernisáž kresleného humoru vozíčkáře Jiřího Flekny z Bakova nad Jizerou.
Počet klientů, kterým jsme poskytovali sociální služby v domácím prostředí, se pohyboval okolo devadesáti. Současně vzrůstal i zájem o naši osobní asistenci handicapovaným dětem v základní škole v Turnově ve Zborovské ulici, kterou jsme poskytovali sedmi dětem.
ROZŠÍŘENÍ SLUŽEB NA JIČÍNSKU (2015)
Spokojený domov vstoupil rokem 2015 do druhého desetiletí své činnosti. „Spokojený domov“ mělo díky nám průběžně zhruba 100 uživatelů. Celkem jsme za rok poskytli sociální služby 141 uživatelům, u kterých jsme strávili 22 781 hodin a 12 minut. Cestou ke klientům jsme ujeli 109 786 km do 44 obcí na území 3 krajů. Cesty nám trvaly celkem 4 188 hodin a 29 minut.
Pokračovala naše osobní asistence handicapovaným dětem v základní škole Turnově. Na konci roku ji využívalo již osm žáků.
Nejvýznamnější změnou v roce 2015 bylo územní rozšíření působnosti našich služeb, a to na celý obvod obce s rozšířenou působností Jičín. V této souvislosti byla přijata nová koordinátorka pro tuto oblast, Markéta Osmíková.
V roce 2015 došlo také ke změně oficiálního sídla organizace, a to na adresu Na Návsi 44, 295 01 Mnichovo Hradiště – Veselá. Jednalo se však pouze o administrativní změnu.
Pokud jde o naše doplňkové akce, uspořádali jsme besedy s Václavem Knopem a jeho hosty ve Volnočasovém centru v Mnichově Hradišti – 26. srpna to byl Václav Upír Krejčí a 2. října Ivo Šmoldas. Díky agentuře Kompakt a příspěvků sponzorů jsme získali nový automobil Dacia Dokker pro naši pobočku v Turnově. Nadační fond AVAST nám přispěl na tři nové elektrické zvedáky pro přesun obtížně pohyblivých klientů mezi lůžkem, vozíkem či vanou. Dále jsme spoluorganizovali šachový turnaj v Dolním Bousově, naši mladoboleslavskou pobočku navštívil náměstek tamního primátora Michal Kopal, prezentovali jsme se v domě s pečovatelskou službou v Sobotce, na Sousedské slavnosti v Mnichově Hradišti a na Veletrhu sociálních služeb Libereckého kraje. Zúčastnili jsme se charitativní akce „Chodíme pro Davídka“ v Mladé Boleslavi (pořádal spolek Péče pro tebe) i festivalu Play Fair v Hradci Králové (pořádala Nadace Taťány Kuchařové – Krása pomoci), kde měli návštěvníci možnost vyzkoušet si v praxi naše kompenzační pomůcky, například elektrické lůžko či zvedák.
Pokračovala také činnost našeho Zahradnictví Spokojené slunce v Dolním Bousově, produkty z něj jsme prodávali například na vánočním jarmarku v budově MPSV v Praze či na vánočním jarmarku v Mnichově Hradišti.
NOVÉ SÍDLO VEDENÍ, POBOČKA V JIČÍNĚ A NAVÁZÁNÍ MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE (2016)
V roce 2016 jsme strávili 33 tisíc hodin péče u 201 seniorů a handicapovaných. Ujeli jsme 143 tisíc kilometrů a navštěvovali lidi doma v celkem 63 obcích na území tří krajů. Čím vším dalším Spokojený domov žil?
Osobní asistenci handicapovaným dětem v turnovské základní škole ve Zborovské ulici jsme v roce 2016 poskytli celkem 9 dětem. V rámci výuky se naše asistentky podílely s dětmi i na dalších aktivitách školy, jako byly například čarodějnický rej, vystoupení hasičů, zapojení do projektu EKOŠKOLA a příprava na Vánoce.
Pokračovala činnost našeho Zahradnictví Spokojené slunce v Dolním Bousově, produkty z něj jsme prodávali například na velikonočním a vánočním jarmarku v budově MPSV v Praze nebo na vánočních trzích v Mnichově Hradišti. Podařilo se nám pořídit další dva skleníky za velmi přijatelnou cenu, zázemí zahradnictví se podařilo zateplit včetně výměny oken.
Na základě smlouvy s obcí Vlastibořice péči jsme převzali péči o občany v tamním domě s pečovatelskou službou i ve vlastních domácnostech na území obce.
Hned dvakrát došlo v roce 2016 ke změně vedoucí oblasti Středočeského kraje. Nejprve Helena Šolcová vystřídala na tomto místě Jaroslavu Turkovou, která odešla do důchodu, vzápětí však Helena Šolcová odešla na rodičovskou dovolenou a na její místo nastoupila Denisa Hynková.
Do našeho vozového parku přibyly celkem tři nové automobily, z toho jeden díky přispění firem skrze agenturu Kompakt. Všechny automobily slouží pro péči o uživatele našich služeb na území Středočeského kraje.
Významnou událostí bylo otevření nového zázemí pro vedení Spokojeného domova a zároveň kontaktního místa v podkroví Domu Ludmila ve Veselé u Mnichova Hradiště. Spokojený domov se tak po 12 letech dočkal dostatečných prostor pro sídlo svého vedení, aby pracovníci managementu nemuseli být „roztroušení“ po různých pracovištích. Změny se dočkala i pobočka na Jičínsku, kde dosud sloužila jako zázemí našich terénních sociálních služeb kancelář v Jinolicích. Nyní nás mohou zájemci naše služby či jejich rodinní příslušníci navštívit přímo v Jičíně, a to na adrese Křižíkova 1099.
Rok 2016 znamenal pro nás také navázání mezinárodní spolupráce, konkrétně se slovenskou organizací Seniorka, n. o., která poskytuje obdobné služby jako my na území celého Slovenska. V září zástupci Seniorky navštívili nás, v listopadu jsme jim pak návštěvu oplatili.
V roce 2016 se rovněž významně rozvíjela péče o zaměstnance. Proběhl koučink manažerského týmu a nespočet vzdělávacích akcí pro pracovníky v sociálních službách.
Na kongresu poskytovatelů sociálních služeb v Táboře nám byl předán certifikát ZNAČKA KVALITY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. Aktivně jsme se zúčastnili konference Zdravé stárnutí v Turnově, pasivně pak několika dalších odborných konferencí.
Uspořádali jsme druhý ročník turnaje Bousovské šachování a vydali kalendář kresleného humoru vozíčkáře Jirky Flekny na rok 2017, jehož křest se uskutečnil 30. listopadu v Jičíně. Z dalších aktivit zmiňme prezentaci Spokojeného domova na výstavě chovatelů ve Vysokém Veselí na Jičínsku, účast na dětském dnu v Nemyčevsi a na sousedské slavnosti v Mnichově Hradišti.
ROZVOJ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ (2017)
V roce 2017 jsme pomohli zůstat v domácím prostředí 204 lidem v 66 obcích. Poskytli jsme jim 29 471 hodin a 3 minuty péče.  Na cestách k nim jsme strávili 5 499 hodin a 12 minut a ujeli u toho 158 795 km.
Osobní asistenci v základní škole ve Zborovské ulici využilo v roce 2017 devět dětí.
Rok 2017 byl ve Spokojeném domově bohatý na vzdělávání zaměstnanců. Nejvýznamnějším vzděláváním pro vedení organizace byl dlouhodobý cyklus „Manažer s lidskou tváří“ od společnosti NTI – consulting, s. r. o., který probíhal od prosince 2016 do listopadu 2017. Několik školení absolvovali i pracovníci v přímé péči. Uskutečnila se například školení práce se schodolezem a školení ovládání vozu s plošinou pro přepravu handicapovaných. Díky dalšímu školení si mohli naši zaměstnanci pomocí tzv. „gerontoobleku“ na vlastní kůži vyzkoušet, jak se cítí naši klienti, o které pečujeme. A jeden z našich zaměstnanců se 25. května zúčastnil odborné konference Firemní informační systémy. Netřeba připomínat, že moderní informační technologie dnes pronikají do všech oborů, sociální služby nevyjímaje.
V říjnu se novou vedoucí oblasti Libereckého kraje stala Petra Skalická.
V roce 2017 do našeho vozového parku přibyly dva nové automobily Dacia Sandero, jeden pro péči o uživatele našich služeb na území Středočeského kraje, druhý na území kraje Královéhradeckého.
V listopadu k nám zavítali vzácní hosté ze Středočeského kraje – radní pro oblast sociálních věcí Aneta Heřmanová a radní pro oblast kultury a památkové péče Karel Horčička. Pokračovala spolupráce s našimi spřízněnými organizacemi i jednotlivci. Za všechny jmenujme například slovenskou organizaci Seniorka, n. o., herce Václava Knopa či vozíčkáře Jiřího Fleknu, který tvoří kreslený humor. A 14. listopadu nás navštívila Kateřina Maxová, která i přes svůj handicap prostřednictvím spolku DMO POBYTY pomáhá druhým a se kterou nás také pojí dlouholetá spolupráce.
Produkty ze zahradnictví jsme prodávali například na velikonočním trhu v Kněžmostě a koncem června se v zahradnictví uskutečnil mimo jiné večírek pro zaměstnance či akce pro děti z místní mateřské školy, které měly možnost sázet fazolky. Činnost zahradnictví byla k 30. listopadu 2017 ukončena.
V roce 2017 se mimo jiné začaly rozvíjet aktivity v naší nové víceúčelové místnosti v Domě Ludmila ve Veselé. Začaly zde probíhat pravidelné schůzky neformálního spolku genealogů. Významnou událostí byl bál Spokojeného domova, který se uskutečnil 1. dubna 2017 v Restauraci Na Veselce v Nové Vsi u Bakova. 8. června 2017 proběhla beseda s Václavem Knopem a Ivem Šmoldasem ve Vlastibořicích. 6. září jsme se prezentovali na akci Zažít Hradiště jinak – Sousedská slavnost 2017. V sobotu 4. listopadu jsme se podíleli na pořádání šachového turnaje Bousovské šachování, jehož třetí ročník se jako již tradičně konal v Dolním Bousově v základní škole. 8. prosince se v Žereticích na Jičínsku konala vánoční besídka Spokojeného domova.
Ke konci roku 2017 ukončil hlavní pracovní poměr ve Spokojeném domově dlouholetý aktivní pracovník Petr Novák, avšak i nadále se Spokojeným domovem externě spolupracuje, zejména dál tvoří zpravodaj.
OSOBNÍ ASISTENCE NA ŽELEZNOBRODSKU (2018)
V roce 2018 jsme pomohli zůstat v domácím prostředí 234 lidem v 74 obcích. Poskytli jsme jim 32 229 hodin péče. Na cestách k nim jsme strávili 5 779 hodin a ujeli 180 685 km.
Osobní asistenci v základní škole ve Zborovské ulici využilo v tomto roce 9 dětí. Asistentky se zúčastnily několika školních výletů a v červnu na zakončení školního roku si děti za zvuku kytar opekly buřty v nedalekých Dolánkách. Od října 2018 jsme začali poskytovat osobní asistenci jednomu žákovi z projektu financovaného z EU. Od začátku školního roku jsme s dětmi byli na výletech a navštívili jsme několik divadelních představení. Dále jsme se zúčastnili pietního aktu na místím hřbitově, kde jsme uctili památku padlých legionářů. Nacvičili jsme s dětmi krátké pásmo básniček a vánočních koled, se kterým jsme vystupovali ve stacionáři „Slunce všem“, v Troskovicích na slavnostním rozsvěcení vánočního stromku, v turnovské sokolovně společně s klienty zařízení Fokus a v Domově důchodců Pohoda.
Na jaře jsme z příspěvku Nadace Charty 77 – Konto Bariéry zakoupili tři mechanické vozíky a příslušenství k nim. Domovu Pod Lípou a Dětskému domovu Na Celně jsme darovali přebytky hygienických pomůcek.
K 31. červenci 2018 ukončil pracovní poměr ve Spokojeném domově provozní ředitel Jaromír Veselý.
I v roce 2018 Spokojený domov kladl důraz na vzdělávání zaměstnanců. Tentokrát mimo jiné využil odbornosti a zkušeností přímo ředitelky Spokojeného domova Kamily Sedlákové, která v rámci několika cyklů proškolila pracovníky v problematice péče o uživatele upoutaného na lůžko a s tím souvisejícími tématy hygieny, prevence dekubitů, přesunů na vozík apod. K co nejreálnějšímu proškolení pracovníků byla pořízena i figurína pro nácvik pečovatelských dovedností ve výše zmíněných oblastech.
Spokojený domov se rovněž zapojil do realizace veřejné zakázky financované z EU, konkrétně zajištění osobní asistence na Turnovsku a Železnobrodsku.
A nezaháleli jsme ani v dalších aktivitách. 3. března 2018 se konal v Nové Vsi u Bakova 2. ročník bálu Spokojeného domova, 28. března navštívila nás a naše klienty moderátorka Jolana Voldánová, 30. května 2018 jsme se setkali s předsedou spolku „Nestárni blbě“ Jakubem Žákovcem, 13. června se konala beseda s Kateřinou Maxovou na téma předsudků o handicapovaných mezi veřejností, 15. září jsme se již počtvrté zapojili do Sousedské slavnosti v Mnichově Hradišti a 22. září jsme pořádali – rovněž již počtvrté – Bousovské šachování.
ROZŠÍŘENÍ NA MĚLNICKO (2019)
V roce 2019 jsme pomohli zůstat v domácím prostředí 246 lidem v 76 obcích. Poskytli jsme jim 35 367 hodin péče. Na cestách ke klientům jsme strávili 9 759 hodin a ujeli 321 554 km.
Začátek roku 2019 se do historie Spokojeného domova zapsal dalším významným rozšířením naší regionální působnosti. Rozšířili jsme pečovatelskou službu do obcí v okrese Mělník. Zázemí se nachází v budově domu s pečovatelskou službou v Horních Počaplech čp. 178. Vedoucí pobočky se stala Mária Okruhlicová.
V Libereckém kraji jsme pokračovali v projektu „Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením Libereckém kraji“.
Z doplňkových aktivit byly naše nejvýznamnější události jednak 3. ročník bálu, který se uskutečnil 23. března, a to již tradičně v Nové Vsi u Bakova nad Jizerou, jednak oslava 15. narozenin Spokojeného domova spojená se křtem knihy „Péče stále hřeje u srdce“, která se konala v pátek 27. září na zahradě Domu Ludmila ve Veselé.
V říjnu se uskutečnil již 5. ročník Bousovského šachování. Proběhla také řada kulturních akcí v našem novém středisku v Horních Počaplech. Prezentovali jsme se rovněž například na Dni sociálních služeb v mladoboleslavském Bondy Centru, na Sousedské slavnosti v Mnichově Hradišti (14. září), zapojili jsme se do „Měsíce sociálních služeb“ na Mnichovohradišťsku a pokračovala naše spolupráce s hercem a dabérem Václavem Knopem.
Jako tradičně jsme kladli důraz na vzdělávání zaměstnanců. Školení byla zaměřena například na péči o zrakově postižené či o klienty s problémovým chováním, gerontooblek a aktivizační činnosti.
COVID-19 (2020)
V roce 2020 jsme pomohli zůstat v domácím prostředí 278 lidem v 94 obcích. Poskytli jsme jim 37 360 hodin péče. Na cestách ke klientům jsme strávili 11 788 hodin a ujeli 409 623 km.
Přesně 1. března 2020 se v ČR objevil první případ onemocnění covid-19. Tato situace postupně zcela změnila fungování mnoha institucí, Spokojený domov nevyjímaje. Začátkem března byl u nás ustanoven krizový štáb a řídili jsme se doporučeními a opatřeními patřičných institucí. Prioritou bylo co nejvíce chránit naše klienty i zaměstnance. Dostali příděl ochranných pomůcek od jednotlivých krajů i z dalších zdrojů. Z počátku byl nedostatek roušek, tak jsme šili roušky vlastními silami. Poskytovali jsme pomoc obcím pro občany – zejména seniory, kteří žijí sami a potřebují obstarat nákup či dovoz oběda. Služební auta postupně prošla dezinfekcí. Proběhla i školení správného používání ochranných pomůcek. Koncem května se situace zlepšila a opatření se rozvolnila. „První vlna“ epidemie skončila a nikdo z našich klientů ani jejich rodinných příslušníků covid-19 za tu dobu neonemocněl. Druhá vlna pandemie onemocnění covid-19 přišla na podzim a ta už se bohužel Spokojenému domovu nevyhnula. Karantény, izolace, náročná personální situace, omezení služeb pouze na nezbytné úkony – pomoc se zajištěním hygieny a stravy. Takový byl závěr roku 2020.
I přes situaci jsme se věnovali vzdělávání zaměstnanců. V lednu proškolila ředitelka Kamila Sedláková naše pracovníky v rámci poboček na téma Paliativní péče. V únoru 2020 jsme ještě stihli prezenční školení Specifika péče o klienty s Alzheimerovou chorobou. V červnu a v září pak proběhlo školení Psychohygiena jako prevence syndromu vyhoření. Dále jsme během celého roku využívali hlavně online formy účasti na školeních a kulatých stolech s nejrůznějšími zaměřeními (např. Manipulace s uživatelem, Péče o umírající v domácích podmínkách, Ošetřovatelské minimum – specifika péče o osoby s vysokou mírou závislosti a další). 18. a 19. srpna proběhlo školení na téma základní hygienické péče o částečně ležící a plně imobilní uživatele sociálních služeb. 26. a 27. srpna pak školení Polohování a přesuny imobilních uživatelů sociálních služeb. Program byl zaměřen na problematické situace z praxe. Například zvednout nemohoucího člověka s větší hmotností ze země pomocí zvedáku vůbec není těžké, když víte, jak na to. Ve všech termínech školení byla školitelkou ředitelka Kamila Sedláková. 
Vzhledem ke koronavirovým opatřením jsme se doplňkovým akcím věnovali jen ve velmi omezeném rozsahu. Zrušeny musely být naše tradiční akce: jarní bál a podzimní Bousovské šachování. Alespoň malé kulturně-společenské zpestření však připravili žáci ZŠ Horní Počaply během distanční výuky. Vyrobili dárky pro naše klienty na Mělnicku, kteří v této nelehké době mnohdy ztratili kontakt s vnějším okolím. Začátkem podzimu, ještě před vypuknutím druhé vlny pandemie, se Spokojený domov zúčastnil Sousedské slavnosti v Mnichově Hradišti. Tato již tradiční akce tentokrát připadla na sobotu 12. září. O stánek jsme se dělili nejen s naší sesterskou organizací Malyra, ale také s Kateřinou Maxovou a jejím spolkem DMO POBYTY.
VYDÁNÍ KNIHY KRESLENÉHO HUMORU VOZÍČKÁŘE (2021)
V roce 2021 mělo díky nám spokojené domovy 273 lidí. Poskytli jsme jim 46 213 hodin péče a do knih jízd našich automobilů bylo zapsáno 383 146 kilometrů.
Společenské dění bylo stejně jako v roce 2020 výrazně omezeno covidem. Náročný byl zejména začátek roku, kdy celorepublikově vrcholila nepříznivá situace v sociálních službách. Používali jsme ochranné pomůcky a dodržovali veškerá opatření, ani tak jsme se nevyhnuli nákaze mezi klienty i zaměstnanci.
Pomohla nám naše dlouholetá spolupracovnice Kateřina Maxová. Jelikož pandemie kompletně zastavila aktivity jejího spolku (pořádání pobytů pro lidi s dětskou mozkovou obrnou), soustředila svou energii tam, kde to naopak bylo potřeba více než jindy. Pomáhala nám i dalším poskytovatelům sociálních služeb shánět ochranné pomůcky, ale i občerstvení a květiny pro zlepšení psychiky zaměstnanců.
26. března nás zasáhla smutná zpráva – zemřel Jiří Flekna z Bakova nad Jizerou, jeden ze zakladatelů a dlouholetých klientů Spokojeného domova, vozíčkář, který byl známý tvorbou kresleného humoru. Dobrá zpráva ale je, že jeho humor s námi bude žít dál. V prosinci jsme vydali knihu Když sranda vzniká v posteli, která představuje celoživotní souhrn Jirkovy tvorby. Křest knihy jsme posunuli na jaro 2022.
Pokračovala naše spolupráce s Václavem Knopem, i když převážně na dálku. Nenechali jsme si ale ujít besedu s ním 8. srpna na Šolcově statku v Sobotce.
Pečovatelky z jičínského střediska Miroslava Brožová a Ivana Nevrlá byly nominovány na Cenu sociálních služeb Královéhradeckého kraje v kategorii Osobnost v oblasti sociální práce a v sociálních službách.
10. listopadu jsme se zúčastnili dodatečného křtu knihy o Kateřině Maxové v Ekocentru Zahrada v Mladé Boleslavi a 11. listopadu Konference pro změnu na Staroměstské radnici v Praze.
Již tradiční byla naše účast na Sousedské slavnosti v Mnichově Hradišti, která nepřerušila kontinuitu ani v době covidové. V roce 2021 se konala 11. září.
Umístili jsme se v hlasování na prodejně Tesco Jičín na skvělém druhém místě v rámci programu Vy rozhodujete, my pomáháme Nadačního fondu Tesco. Získali jsme tak finanční podporu 16 tisíc korun na nákup pohonných hmot do automobilů.
Zapojili jsme se také do regionální veřejné sbírky Pozvedněte slabé, s cílem zajistit pro naše zaměstnance vitamíny a potravinové doplňky.
 

Galerie

Skip to content