Z historie

Spokojený domov za dobu své dosavadní existence prošel dvěma právními formami. Nejprve poskytoval sociální služby jako občanské sdružení, poté se transformoval na obecně prospěšnou společnost. Z právního hlediska bylo tedy klíčové datum 1. ledna 2012, kdy po Občanském sdružení Spokojený domov převzal poskytování sociálních služeb Spokojený domov, o. p. s. Pro zaměstnance ani klienty se však transformací téměř vůbec nic nezměnilo a z jejich hlediska je Spokojený domov pořád jedna organizace. Přibližme si tedy jeho historii jako celku:
PREHISTORIE (před rokem 2004)
Zakladatelka Spokojeného domova Bc. Kamila Sedláková provozuje již od roku 1998 nestátní zdravotnické zařízení Malyra – komplexní domácí péče. Postupem času však zjišťovala, že senioři a zdravotně postižení občané, k nimž zaměstnanci Malyry docházeli, potřebují i jiný druh péče, než mohla poskytovat ona a její zaměstnanci z titulu čistě zdravotnického. Vznikla tedy potřeba doplnit zdravotnické služby službami sociálními. 
RODÍCÍ SE SDRUŽENÍ (2004–2005)
V dubnu 2004 zaregistrovala sociální službu Kamila Sedláková jako fyzická osoba a získala i první dotace. Aby však majitelka dvou organizací nečerpala nekontrolovatelně peníze ze dvou rezortů a aby sociální služby mohly pokračovat dál tak, jak byli naši uživatelé zvyklí, bylo již na podzim 2004 založeno občanské sdružení. Kromě Kamily Sedlákové byli všichni zakládající členové sdružení invalidé a jejich motivací k zapojení do aktivit Spokojeného domova byla potřeba udělat něco aktivního nejen pro sebe, ale i pro jiné potřebné. Na název Spokojený domov přišel jeden ze zakládajících členů, vozíčkář Jiří Růta. Přemýšlel o tom, co potřebují lidé s handicapem jako on – potřebují být spokojení a doma. Autorkou typického domečku, který se stal součástí loga, je dcera Kamily Sedlákové Daniela. Občanské sdružení Spokojený domov bylo u Ministerstva vnitra ČR zaregistrováno 20. září 2004 a své služby pak začalo poskytovat od 1. ledna 2005. Zakladatelé byli kromě Bc. Kamily Sedlákové a zmíněného Jiřího Růty také vozíčkářka Ludmila Marková a Mgr. Miroslav Sýkora. Dalšími členy se později stali též vozíčkáři Jiří Flekna z Bakova nad Jizerou a Daniel Macoun z Mladé Boleslavi. Cílem projektu bylo vytvořit funkční systém sociálních služeb v malých obcích a zajistit dosažitelnost péče v přirozeném prostředí občanů, pomoc handicapovaným a pečujícím rodinám. V té době končily pečovatelky jiných organizací ve tři, maximálně čtyři hodiny odpoledne. O večerech, víkendech a svátcích služby dostupné nebyly. V malých obcích nebyla péče dostupná vůbec. Služby Spokojeného domova měly proto za cíl tyto chybějící služby doplnit. První pečovatelkou a pozdější výraznou dlouholetou zaměstnankyní Spokojeného domova byla Hana Rejzková. „Pracovala jsem jako krejčová. Nejdřív jsem učila dceru Kamily Sedlákové Danielu šití ve škole, Kamila se pak stala mou zákaznicí. Často mluvila o problémech a nedostatcích v poskytování domácí zdravotní péče. Mluvila o tom, že by byla potřeba doplnit služby o služby sociální. Já jsem se starými lidmi pracovala ráda, protože jsem se starala o babičku, tak jsem se nabídla, že bychom to mohli nějak zkusit. A Kamila na to kývla. Ale v hlavě měla tento projekt určitě už dlouho předtím,“ hovoří Hana Rejzková o svých začátcích ve Spokojeném domově. Jedněmi z prvních klientů byli manželé Pelcovi z Kozmic a poté paní Marie Hloužková z Mnichova Hradiště. „Moje dcera Jitka při procházce s dětmi četla ve městě nabídku různých služeb a aktivit Spokojeného domova. Navštívila vaši kancelář, byla spokojená s jednáním a ochotou, i když se jednalo o malou službu a pomoc, o kterou jsem měla zájem,“ vzpomínala v roce 2014 Marie Hloužková. „Nejprve jsem využívala pomoc při osobní hygieně a po zkušenostech se přidaly i další služby – doprovod k lékaři, na úřady, k holiči, pedikúru, nákupy. Se službami jsem spokojená. Opravdu velké díky pečovatelkám a pečovatelům. Za tu dobu jsou dalšími členy mé rodiny. Hůře se pohybuji a poskytované služby jsou pro mě neocenitelné,“ dodává jedna z prvních klientek. „Ze začátku nebyly dotace, takže lidé za služby platili hodně. A já jako pečovatelka jsem dělala všechno, od administrativy přes jednání na obecních úřadech,“ vzpomíná Hana Rejzková. Klienti přibývali poměrně snadno. Kamila Sedláková zpravidla začínala klientovi poskytovat zdravotní služby, takže hned věděla, co všechno potřebuje, a zařídila mu i sociální služby. Často rozhodla i náhoda. Stačil jeden nový handicapovaný v určité obci, následné jedno rozhodnutí mu začít služby poskytovat a tím bylo předurčeno další rozšíření Spokojeného domova – v dané obci začali mít o služby zájem další klienti a hned se započala psát další velká historie. Hana Rejzková se od začátku věnovala i kulturním a osvětovým akcím, zaměřeným stejně jako sociální služby především na malé obce. Mezi první patřilo „hadrové povídání“ spojené s módní přehlídkou, které se uskutečnilo 16. dubna 2005 v Loukovci. Pár týdnů poté se konaly rehabilitační přednášky v Chocnějovicích (26. dubna) a na Ouči (3. května). Následovala řada menších akcí nejen na vesnicích, ale například i v mnichovohradišťském domě s pečovatelskou službou. První větší kulturní akcí Spokojeného domova byla výtvarná soutěž pro děti na sociální tematiku. Uskutečnila se ve spolupráci s Domovem důchodců Modrý kámen (dnes Domov Modrý kámen). Tam také byla uspořádána výstava soutěžních prací, jejíž vernisáž se konala 27. května. V létě 2005 se pak uskutečnilo setkání vozíčkářů na Anenské pouti v Mnichově Hradišti, ze kterého se v pozdějších letech stala tradice. Postupně také přibývali další zaměstnanci, například Jaroslava Turková a Martina Michalcová, které pracují ve Spokojeném domově dodnes (2016). Na podzim byl zahájen počítačový kurz pro seniory s lektorkou Pavlínou Čermákovou a opět pokračovala řada dalších, menších aktivit. 
SDRUŽENÍ ROSTE (2006)
Pro rok 2006 se sdružení podařilo získat z Humanitárního fondu Středočeského kraje finanční dotaci na dva projekty se seniory a handicapovanými. V roce 2006 byly Občanské sdružení Spokojený domov a Diecézní charita Litoměřice vybrány Středočeským krajem jako organizace, které převzaly v našem regionu poskytování sociálních služeb po zrušené Krajské pečovatelské službě. Od září 2006 začalo sdružení realizovat v rámci získaného grantu NROS – Globální grant projekt „Dvojnásobný efekt“, který měl za cíl podpořit a rozvíjet kapacitu organizace se zaměřením také na vzdělávání zaměstnanců, potažmo vzdělávání zájemců o práci v sociálních službách především z řad matek na a po mateřské dovolené a dalších jedinců těžko uplatnitelných na trhu práce, tj. především žen starších padesáti let (ve spolupráci s úřady práce). Na tomto projektu se nejvíce podíleli Martina Michalcová a Miroslav Sýkora. Sdružení opět pokračovalo v řadě doplňkových akcí, z těch nejvýznamnějších jmenujme „Posezení při muzice aneb Ples v DPS“ (20. února v domě s pečovatelskou službou v Mnichově Hradišti), ale především výstavu kresleného humoru vozíčkáře Jiřího Flekny v Kině Saturn (dnes Kino Mnichovo Hradiště), jejíž zahájení se konalo 27. dubna. Výstava trvala až do podzimu. Postupně se rozvíjela spolupráce s Domovem důchodců Modrý kámen, Domovem Pod Skalami Kurovodice, městským úřadem v Mnichově Hradišti, obecními úřady okolních obcí, školami a dalšími institucemi v regionu.   
NOVÉ PROSTORY I AUTOMOBILY (2007)
Rok 2007 byl pro nás důležitý hned v několika ohledech. Především se nám v únoru podařilo získat od města Mnichovo Hradiště pronájem prostor tamního dětského zdravotního střediska a mohli jsme tak začít provozovat svou činnost přímo z „centra“ Mnichova Hradiště. Rovněž jsme získali do pronájmu od obce Kněžmost prostory v tamním domě s pečovatelskou službou (DPS). Využití našla především koupelna, kam vozíme klienty, u nichž není možné provádět osobní hygienu v domácím prostředí. Podobně zdejší prádelna slouží k praní prádla mimo domácnost klientů. V prostorách DPS ale našla své místo i kancelář pro účetní a rovněž se zde začalo pořádat velké množství našich jednorázových i pravidelných doplňkových aktivit. K větší flexibilitě přispělo nepochybně také to, že jsme zakoupili osobní automobil pro naše pečovatele a osobní asistenty. Mohli se tak za našimi uživateli dopravovat i pracovníci, kteří automobil nevlastní, bez závislosti na veřejné dopravě prakticky kamkoliv a v jakoukoliv denní dobu. A v neposlední řadě prošli naši pracovníci za rok 2007 (především díky projektu „Dvojnásobný efekt“) nemalým množstvím školení, aby naše služby byly neustále kvalitnější a profesionálnější. V roce 2007 jsme pokračovali v realizaci projektu pečovatelské služby v přirozeném prostředí uživatelů v malých obcích Mnichovohradišťska a Mladoboleslavska zaměřené především na seniory (název projektu „Pečovatelská služba – převzetí po KPS – pro oblast Mnichova Hradiště a Bakova nad Jizerou“) a osobní asistence – příležitost pro handicapované pod názvem „Komplexní terénní sociální služba – osobní asistence“. Doplňkové aktivity pokračovaly v podobném duchu jako v roce 2006, významnou aktivitou bylo například zahájení pravidelného trénování paměti s Hanou Rejzkovou či výstava ručních prací manželů Marcely a Alfreda Sasákových v DPS v Kněžmostu (vernisáž 9. října).  
ROZŠÍŘENÍ NA JIČÍNSKO (2008)
Jednou z velkých událostí roku 2008 bylo pro Spokojený domov rozšíření jeho působnosti z oblasti Mnichova Hradiště a Mladoboleslavska také na Jičínsko. (Znamenalo to pro nás rozšířit si registraci na poskytování sociálních služeb i pro Královéhradecký kraj.) Důvodem byly přímé žádosti místních občanů, kteří měli o služby poskytované Spokojeným domovem zájem. Situace pro nás byla zároveň důležitým zjištěním nedostatku tohoto typu sociální služby na Jičínsku, projekt tudíž vyplnil výraznou trhlinu v oblasti poskytování sociálních služeb seniorům a zdravotně handicapovaným. Kancelář pro tuto oblast byla zřízena v Jinolicích č. p. 39 v budově obecního úřadu. Prvním osobním asistentem pro oblast Jičínska se stal Jakub Lustig, který se posléze stal koordinátorem a ještě později provozním ředitelem Spokojeného domova. Zaměstnankyní Spokojeného domova se stala později i jeho manželka Lucie Lustigová. Naším úspěšným počinem roku 2008 se stal také nákup souboru pomůcek na zajištění hygienické péče v terénu a aktivizace, na který jsme získali prostředky z projektu u společnosti Siemens (Siemens Fond pomoci). Například nafukovací vana se u některých těžce postižených klientů ukázala jako jediná možnost, jak provést koupání v domácím prostředí. Z vedlejších aktivit pokračovalo trénování paměti s Hanou Rejzkovou, poprvé jsme se zúčastnili výstavy Šikovné ruce našich seniorů v Lysé nad Labem, uspořádali jsme několik přednášek a posezení při dechovce. Významnou událostí bylo také otevření počítačové učebny v domě s pečovatelskou službou v Kněžmostu a zahájení počítačových kurzů pro seniory s lektorem Petrem Novákem.  
DALŠÍ ROZŠÍŘENÍ, TENTOKRÁT NA SEVER (2009)
V roce 2009 se nám opět podařilo rozšířit oblast naší působnosti. Začali jsme poskytovat sociální služby také v Libereckém kraji. Na počátku všeho byl jeden mladý vozíčkář, který se po úraze přestěhoval do vlastního bytu v Příšovicích. Spokojený domov si tedy rozšířil registraci, tentokrát na Liberecký kraj, a postupem času začali přibývat i další zájemci o naše služby nejen v Příšovicích, ale i v okolních obcích. Již podruhé nás podpořila nadace Siemens Fond pomoci, tentokrát nám poskytla peníze na nákup elektrických kol pro naše pečovatele. V tomto roce u nás pracovaly dvě dobrovolnice, které docházely do domácností osamělých seniorů a pomáhaly jim naplnit volný čas. V květnu 2009 jsme začali vydávat časopis Spokojený senior, čímž jsme zlepšili informovanost o našich službách a zároveň jsme přinesli seniorům mnoho zajímavých témat. Pokračovaly i oblíbené počítačové kurzy pro seniory a uskutečnila se řada jednorázových akcí, mezi které patřilo například 17. června „Psí odpoledne“ v Kněžmostu, kde psycholožka Petra Černá Rynešová se psem Artušem předváděla ukázky canisterapie. 12. září se konala v mnichovohradišťské sokolovně oslava 5 let existence Spokojeného domova s bohatým doprovodným programem nejen pro seniory. 
NOVÁ POBOČKA V MLADÉ BOLESLAVI (2010)
Také rok 2010 s sebou přinesl řadu významných událostí, které stojí za zmínku. Tou bezpochyby nejvýznamnější je opětovné rozšíření našich služeb, ke kterému přispělo otevření nové pobočky v Mladé Boleslavi. Přiblížili jsme se tak našim uživatelům, kteří bydlí v tomto okresním městě. Navázali jsme spolupráci s Mgr. Janem Harcubou, který jako vystudovaný právník a bakalář lékařství má k naší činnosti blízko. „Na medicíně jsem se věnoval především oboru zdravotně sociálnímu. Po mnoha letech od studia jsem byl na rodičovské dovolené. Práce ve Spokojeném domově je pro mě propojením těchto všech zkušeností. Líbí se mi myšlenka, že Spokojený domov se stará o všechny napříč generacemi,“ říká Jan Harcuba, který se později po transformaci Spokojeného domova na obecně prospěšnou společnost stal členem správní rady Spokojeného domova, o. p. s. Na podzim 2010 jsme začali poskytovat rovněž osobní asistenci dětem s diagnózou autismu ve speciální škole v Turnově. A další události? Poprvé nás podpořila Nadace Taťány Kuchařové – Krása pomoci, s níž následovala dlouhodobá spolupráce, dostali jsme tzv. sociální automobil, na který přispělo 52 firem v našem regionu, uživatelé našich služeb slavili úspěchy na výstavě v Lysé nad Labem, uspořádali jsme výstavu tkaných tapisérií Svatoslavy Platošové a vlastivědnou výstavu o vodních mlýnech, kterou připravil Theodor Honický. V roce 2010 se také výrazně zvýšila naše mediální publicita v regionálním tisku, tím pádem i povědomí mezi veřejností. Zahájili jsme kurzy orientálních tanců pro dámy nad 60 let s lektorkou Terezou Outratovou, natáčela u nás Česká televize, úspěšně pokračoval náš časopis Spokojený senior. V závěru roku se uskutečnil v Mladé Boleslavi benefiční ples Spokojeného domova (20. listopadu) a vánoční besídka v domě s pečovatelskou službou v Kněžmostu (10. prosince).
OPRAVNA OBUVI NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (2011)
V roce 2011 jsme otevřeli opravnu obuvi v Mnichově Hradišti. Příjmy z jejího provozu začaly putovat na poskytování našich sociálních služeb. Sedmým rokem jsme pečovali o seniory a handicapované v domácnostech a druhým rokem poskytovali osobní asistenci autistickým dětem v turnovské speciální škole. Pokračovala spolupráce s Nadací Taťány Kuchařové – Krása pomoci, ale i dalšími nadacemi a dárci, z nichž se někteří postupně začali stávat našimi pravidelnými podporovateli. Velkou zásluhu na pravidelné spolupráci s nadacemi a dárci má Lucie Lustigová. I nadále se zvyšovala naše publicita, povědomí veřejnosti o naší činnosti i spolupráce s obcemi. Opět jsme navštívili výstavu Šikovné ruce našich seniorů v Lysé nad Labem, zúčastnili jsme se charitativní akce Dáda Days na Ptýrově a uspořádali řadu kulturních akcí, z nichž nejvýznamnější byl filmový festival Moudrost stáří na plátně (7. a 8. října). Tento festival navštívil jako host mimo jiné herec a dabér Václav Knop, který se později (v roce 2013) stal naší oficiální tváří. Věnovali jsme se též přípravě na transformaci na obecně prospěšnou společnost. 
OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST (2012)
Rok 2012 byl pro nás první pod hlavičkou obecně prospěšné společnosti, kromě názvu se však téměř nic nezměnilo. Spokojený domov, o. p. s., plně převzal po Občanském sdružení Spokojený domov poskytování sociálních služeb v domácnostech seniorů a handicapovaných. Rovněž pokračovala osobní asistence autistickým dětem ve škole. Rozvíjela se opravna obuvi, ale také další služby pro rodinu a domácnost. Probíhaly kurzy šití pro děti se závěrečnou módní přehlídkou ušitých modelů, zúčastnili jsme se charitativního odpoledne Dáda Days na zámku Stránov a výstavy Šikovné ruce našich seniorů v Lysé nad Labem. Časopis Spokojený senior změnil svůj název na Spokojený domov, aby tak lépe odpovídal svému obsahu, který zdaleka není zaměřen jen na seniory.  
NOVÁ POBOČKA V TURNOVĚ (2013)
Hned zkraje roku nastoupil do organizace nový provozní ředitel Jaromír Veselý, který svými bohatými zkušenostmi v oblasti managementu výrazně přispěl k profesionalizaci naší činnosti. V únoru jsme významně přiblížili naše sociální služby lidem na Turnovsku – Spokojený domov totiž otevřel nové kontaktní místo přímo na území města Turnov. Obyvatelům regionu jsme tak usnadnili osobní návštěvu pro dojednání služeb a Spokojenému domovu se z logistického hlediska zjednodušila práce pečovatelek. Postupně se zvyšoval rovněž zájem o naši osobní asistenci autistickým dětem v turnovské speciální škole. Na jaře jsme zakoupili automobil Renault Master se speciální plošinou umožňující přepravu osob na elektrickém vozíku. Naše služba osobní asistence úspěšně prošla inspekcí kvality sociálních služeb. V květnu jsme navázali spolupráci s hercem a dabérem Václavem Knopem, který se stal tváří naší organizace a díky kterému jsme rovněž získali výhodný operativní leasing na tři vozy Dacia Sandero pro zajišťování našich terénních sociálních služeb. Jako již tradičně nás podpořila Nadace Taťány Kuchařové – Krása pomoci. V roce 2013 s námi natočila klip a my se zúčastnili jejího galavečera v Ostravě. Zkraje podzimu pak patronka nadace navštívila jak naši organizaci, tak i některé uživatele našich sociálních služeb. Během podzimu jsme pak přivítali další vzácnou návštěvu – Jana Fischera, a nespočet neméně významných osobností jsme potkali na dalších akcích, kterých jsme se měli možnost účastnit. Dá se říci, že i díky těmto osobnostem se opět zvýšila naše mediální publicita. Z našich kulturních akcí byla v roce 2013 nejvýznamnější výstava kresleného humoru vozíčkáře Jiřího Flekny, která se uskutečnila v Kině Mnichovo Hradiště. Vernisáž se konala 5. října. Byla to již druhá výstava tohoto autora pořádaná Spokojeným domovem v mnichovohradišťském kině. Velmi příjemnou atmosféru měla i letní beseda s Václavem Knopem a Otou Jirákem 16. srpna ve stodole na statku ve Veselé u Mnichova Hradiště.  
OTEVŘENÍ ZAHRADNICTVÍ (2014)
Spokojený domov coby poskytovatel péče v domácnostech seniorů a handicapovaných oslavil v roce 2014 desáté výročí své existence. Po celou tuto dobu se drží třech hlavních zásad: místní dostupnosti (zaměření na malé obce, bez ohledu na administrativní hranice), časové dostupnosti (služby včetně víkendů a státních svátků) a péče i o lidi ve 3. a 4. stupni závislosti (zpravidla upoutané na lůžko), kteří by jinak museli být umístěni do ústavních zařízení.
Nejvýznamnější událostí roku 2014 bylo otevření zahradnictví Spokojené slunce v Dolním Bousově. Příjmy z jeho činnosti jsou určeny na podporu terénních sociálních služeb Spokojeného domova. Slavnostního otevření 30. května se zúčastnil Václav Knop, který je od roku 2013 naším oficiálním patronem.
Mezi naše další významné události patřil především benefiční koncert uspořádaný 4. října 2014 na oslavu výše zmíněného 10. výročí Spokojeného domova. Hlavní hvězdou večera byl zpěvák Viktor Sodoma a celkem se podařilo vybrat 140 tisíc, které byly použity na nákup nového automobilu pro poskytování našich služeb. Na koncertě měla křest také kniha věnovaná historii Spokojeného domova.
Uspořádali jsme i řadu menších doplňkových aktivit: na jaře se uskutečnil počítačový kurz, tentokrát v prostorách základní školy Kněžmost. Pořádala ho Obecní knihovna Kněžmost a Spokojený domov poskytl jako lektora svého zaměstnance, Petra Nováka. 28. dubna navštívil organizaci i některé klienty poslanec a sociolog Ivan Gabal. V první polovině roku se veřejnost měla možnost seznámit s naší činností u příležitosti konání dvou přednášek, a to v Muzeu v Bělé pod Bezdězem a v Knihovně města Mladá Boleslav, v létě se pak v Mnichově Hradišti uskutečnila beseda s Václavem Knopem a Reginou Rázlovou a v zimě vernisáž kresleného humoru vozíčkáře Jiřího Flekny z Bakova nad Jizerou.
Počet klientů, kterým jsme poskytovali sociální služby v domácím prostředí, se pohyboval okolo devadesáti. Současně vzrůstal i zájem o naši osobní asistenci handicapovaným dětem v základní škole v Turnově ve Zborovské ulici, kterou jsme poskytovali sedmi dětem.
V roce 2014 jsme poskytli sociální služby celkem 125 klientům, u kterých jsme strávili 18 482 hodin. Cestou ke klientům jsme ujeli 94 264 km do 38 obcí na území 3 krajů.
ROZŠÍŘENÍ SLUŽEB NA JIČÍNSKU (2015)
Spokojený domov vstoupil rokem 2015 do druhého desetiletí své činnosti. „Spokojený domov“ mělo díky nám průběžně zhruba 100 uživatelů. Celkem jsme za rok poskytli sociální služby 141 uživatelům, u kterých jsme strávili 22 781 hodin a 12 minut. Cestou ke klientům jsme ujeli 109 786 km do 44 obcí na území 3 krajů. Cesty ke uživatelům nám trvaly celkem 4 188 hodin a 29 minut.
Pokračovala naše osobní asistence handicapovaným dětem v základní škole Turnově. Na konci roku ji využívalo již osm žáků.
Nejvýznamnější změnou v roce 2015 bylo územní rozšíření působnosti našich služeb, a to na celý obvod obce s rozšířenou působností Jičín. V této souvislosti byla přijata nová koordinátorka pro tuto oblast, Markéta Osmíková.
V roce 2015 došlo také ke změně oficiálního sídla organizace, a to na adresu Na Návsi 44, 295 01 Mnichovo Hradiště – Veselá. Jednalo se však pouze o administrativní změnu.
Pokud jde o naše doplňkové akce, uspořádali jsme besedy s Václavem Knopem a jeho hosty ve Volnočasovém centru v Mnichově Hradišti – 26. srpna to byl Václav Upír Krejčí a 2. října Ivo Šmoldas. Díky agentuře Kompakt a příspěvků sponzorů jsme získali nový automobil Dacia Dokker pro naši pobočku v Turnově. Nadační fond AVAST nám přispěl na tři nové elektrické zvedáky pro přesun obtížně pohyblivých klientů mezi lůžkem, vozíkem či vanou. Dále jsme spoluorganizovali šachový turnaj v Dolním Bousově, naši mladoboleslavskou pobočku navštívil náměstek mladoboleslavského primátora Michal Kopal, prezentovali jsme se v domě s pečovatelskou službou v Sobotce, na Sousedské slavnosti v Mnichově Hradišti a na Veletrhu sociálních služeb Libereckého kraje. Zúčastnili jsme se charitativní akce „Chodíme pro Davídka“ v Mladé Boleslavi (pořádal spolek Péče pro tebe) i festivalu Play Fair v Hradci Králové (pořádala Nadace Taťány Kuchařové – Krása pomoci), kde měli návštěvníci možnost vyzkoušet si v praxi naše kompenzační pomůcky, například elektrické lůžko či zvedák.
Pokračovala také činnost našeho Zahradnictví Spokojené slunce v Dolním Bousově, produkty z něj jsme prodávali například na vánočním jarmarku v budově MPSV v Praze či na vánočním jarmarku v Mnichově Hradišti.
NOVÉ SÍDLO VEDENÍ, POBOČKA V JIČÍNĚ A NAVÁZÁNÍ MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE (2016)
V roce 2016 jsme strávili 33 tisíc hodin péče u 201 seniorů a handicapovaných. Ujeli jsme 143 tisíc kilometrů a navštěvovali lidi doma v celkem 63 obcích na území tří krajů. Čím vším dalším Spokojený domov žil? 
Osobní asistence handicapovaným dětem ve škole
Osobní asistenci handicapovaným dětem v turnovské základní škole ve Zborovské ulici jsme v roce 2016 poskytli celkem 9 dětem. V rámci výuky se naše asistentky podílely s dětmi i na dalších aktivitách školy, jako byly například čarodějnický rej, vystoupení hasičů, zapojení do projektu EKOŠKOLA a příprava na Vánoce.
Zahradnictví Spokojené slunce
Pokračovala činnost našeho Zahradnictví Spokojené slunce v Dolním Bousově, produkty z něj jsme prodávali například na velikonočním a vánočním jarmarku v budově MPSV v Praze nebo na vánočních trzích v Mnichově Hradišti. Podařilo se nám pořídit další dva skleníky za velmi přijatelnou cenu, zázemí zahradnictví se podařilo zateplit včetně výměny oken.
Spolupráce s obcí Vlastibořice
Na základě smlouvy s obcí Vlastibořice péči jsme převzali péči o občany v tamním domě s pečovatelskou službou i ve vlastních domácnostech na území obce.
Změny ve vedení středočeské pobočky
Hned dvakrát došlo v roce 2016 ke změně vedoucí oblasti Středočeského kraje. Nejprve Helena Šolcová vystřídala na tomto místě Jaroslavu Turkovou, která odešla do důchodu, vzápětí však Helena Šolcová odešla na rodičovskou dovolenou a na její místo nastoupila Denisa Hynková. Všechny jmenované si zaslouží velké poděkování za svědomitou práci.
Nové automobily
Do našeho vozového parku přibyly celkem tři nové automobily, z toho jeden díky přispění firem skrze agenturu Kompakt. Všechny automobily slouží pro péči o uživatele našich služeb na území Středočeského kraje. 
Kulturní tým
Tým pracovníků Spokojeného domova posílila nová pracovnice Šárka Knesplová, která se zapojila aktivně do činnosti organizace a spolu s Denisou Hynkovou a Petrem Novákem vytvořili tzv. kulturní tým, ve kterém se nad rámec svých pracovních povinností věnují kultuře a propagaci Spokojeného domova.
Nové sídlo vedení organizace a nová pobočka v Jičíně
Významnou událostí bylo otevření nového zázemí pro vedení Spokojeného domova a zároveň kontaktního místa v podkroví Domu Ludmila ve Veselé u Mnichova Hradiště. Spokojený domov se tak po 12 letech dočkal dostatečných prostor pro sídlo svého vedení, aby pracovníci managementu nemuseli být „roztroušení“ po různých pracovištích. Změny se dočkala i pobočka na Jičínsku, kde dosud sloužila jako zázemí našich terénních sociálních služeb kancelář v Jinolicích. Nyní nás mohou zájemci naše služby či jejich rodinní příslušníci navštívit přímo v Jičíně, a to na adrese Křižíkova 1099.
Navázání mezinárodní spolupráce
Rok 2016 znamenal pro nás také navázání mezinárodní spolupráce, konkrétně se slovenskou organizací Seniorka, n. o., která poskytuje obdobné služby jako my na území celého Slovenska. V září zástupci Seniorky navštívili nás, v listopadu jsme jim pak návštěvu oplatili. Spolupráce bude pokračovat i v následujících letech.
Rozvoj péče o zaměstnance
V roce 2016 se rovněž významně rozvíjela péče o zaměstnance. Proběhl koučink manažerského týmu a nespočet vzdělávacích akcí pro pracovníky v sociálních službách.
Účast na kongresech a konferencích
Na kongresu poskytovatelů sociálních služeb v Táboře nám byl předán certifikát ZNAČKA KVALITY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. Aktivně jsme se zúčastnili konference Zdravé stárnutí v Turnově, pasivně pak několika dalších odborných konferencí.
Další doprovodné aktivity
Uspořádali jsme druhý ročník turnaje Bousovské šachování a vydali kalendář kresleného humoru vozíčkáře Jirky Flekny na rok 2017, jehož křest se uskutečnil 30. listopadu v Jičíně. Z dalších aktivit zmiňme prezentaci Spokojeného domova na výstavě chovatelů ve Vysokém Veselí na Jičínsku, účast na dětském dnu v Nemyčevsi a na sousedské slavnosti v Mnichově Hradišti. 
2017
V roce 2017 jsme pomohli zůstat v domácím prostředí 204 lidem v 66 obcích. Poskytli jsme jim 29 471 hodin a 3 minuty péče.  Na cestách k nim jsme strávili 5 499 hodin a 12 minut a ujeli u toho 158 795 km.
Osobní asistence handicapovaným dětem ve škole
Osobní asistenci v základní škole ve Zborovské ulici využilo v roce 2017 devět dětí.
Vzdělávání zaměstnanců
Rok 2017 byl ve Spokojeném domově bohatý na vzdělávání zaměstnanců. Nejvýznamnějším vzděláváním pro vedení organizace byl dlouhodobý cyklus „Manažer s lidskou tváří“ od společnosti NTI – consulting, s.r.o., který probíhal od prosince 2016 do listopadu 2017. Několik školení absolvovali i pracovníci v přímé péči. 15. května proběhlo školení od firmy NTI – consulting, s.r.o., na téma asertivita, 23. května „Poskytování paliativní péče v podmínkách sociální služby“, 30. května „Motivace versus manipulace“ a 13. června „Škola zad“. Dvě pracovnice byly na dvoudenní konferenci „Pečovatelská služba – příležitost pro život doma“ a jedna na konferenci „Standardy kvality v sociálních službách“.  Vzdělávali jsme se i v provozních tématech – proběhla školení bezpečnosti práce a školení řidičů. Dále proběhla školení práce se schodolezem a školení ovládání vozu s plošinou pro přepravu handicapovaných. Díky dalšímu školení si mohli naši zaměstnanci pomocí tzv. „gerontoobleku“ na vlastní kůži vyzkoušet, jak se cítí naši klienti, o které pečujeme. A jeden z našich zaměstnanců se 25. května zúčastnil odborné konference Firemní informační systémy. Netřeba připomínat, že moderní informační technologie dnes pronikají do všech oborů, sociální služby nevyjímaje.
Změny ve vedení pobočky pro Liberecký kraj
října se novou vedoucí oblasti Libereckého kraje stala Petra Skalická. Nahradila Marii Kočovou, odcházející do důchodu. 
Nové automobily
V roce 2017 do našeho vozového parku přibyly dva nové automobily Dacia Sandero, z nichž jeden slouží pro péči o uživatele našich služeb na území Středočeského kraje, druhý na území kraje Královéhradeckého.
Vzácné návštěvy a spolupráce s partnery
listopadu k nám zavítali vzácní hosté ze Středočeského kraje – radní pro oblast sociálních věcí Aneta Heřmanová a radní pro oblast kultury a památkové péče Karel Horčička. Pokračovala spolupráce s našimi spřízněnými organizacemi i jednotlivci. Za všechny jmenujme například slovenskou organizaci Seniorka, n. o., herce Václava Knopa či vozíčkáře Jiřího Fleknu, který tvoří kreslený humor. A 14. listopadu nás navštívila Kateřina Maxová, která i přes svůj handicap prostřednictvím spolku DMO POBYTY pomáhá druhým a se kterou nás také pojí dlouholetá spolupráce.
Zahradnictví Spokojené slunce v Dolním Bousově
Produkty ze zahradnictví jsme prodávali například na velikonočním trhu v Kněžmostě a koncem června se v zahradnictví uskutečnil mimo jiné večírek pro zaměstnance či akce pro děti z místní mateřské školy, které měly možnost sázet fazolky. Činnost zahradnictví byla k 30. listopadu 2017 ukončena.
Další aktivity
V roce 2017 se mimo jiné začaly rozvíjet aktivity v naší nové víceúčelové místnosti v Domě Ludmila ve Veselé. Začaly zde probíhat pravidelné schůzky neformálního spolku genealogů. Významnou událostí byl bál Spokojeného domova, který se uskutečnil 1. dubna 2017 v Restauraci Na Veselce v Nové Vsi u Bakova. 8. června 2017 proběhla beseda s Václavem Knopem a Ivem Šmoldasem ve Vlastibořicích. 6. září jsme se prezentovali na akci Zažít Hradiště jinak – Sousedská slavnost 2017. V sobotu 4. listopadu jsme se podíleli na pořádání šachového turnaje Bousovské šachování, jehož třetí ročník se jako již tradičně konal v Dolním Bousově v základní škole. 8. prosince se v Žereticích na Jičínsku konala vánoční besídka Spokojeného domova.
Ke konci roku 2017 ukončil hlavní pracovní poměr ve Spokojeném domově dlouholetý aktivní pracovník Petr Novák, avšak i nadále se Spokojeným domovem externě spolupracuje, zejména dál tvoří zpravodaj.
2018
V roce 2018 jsme pomohli zůstat v domácím prostředí 234 lidem v 74 obcích. Poskytli jsme jim 32 229 hodin péče. Na cestách k nim jsme strávili 5 779 hodin a ujeli 180 685 km.
Osobní asistenci v základní škole ve Zborovské ulici využilo v tomto roce 9 dětí. V lednu roku 2018 ve speciální třídě I. S předala funkci osobního asistenta paní Petra Skalická slečně Barboře Dorňákové. Asistentky se zúčastnily několika školních výletů a v červnu na zakončení školního roku si děti za zvuku kytar opekly buřty v nedalekých Dolánkách. Od října 2018 jsme začali poskytovat osobní asistenci ve třídě II. S 1 žákovi z projektu s názvem „Zajištění sociální služby „Osobní asistence“ v Libereckém kraji“ Turnov, Železný Brod – osoby se zdravotním postižením, „Osobní asistence“ v souladu se ZSS, vyhláškou v rámci projektu „Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením Libereckém kraji“, registrační číslo projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/15 005/0003862, financovaného z Evropského sociálního a investičního fondu, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Libereckého kraje v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Od začátku školního roku jsme s dětmi byli na výletech a navštívili jsme několik divadelních představení. Dále jsme se zúčastnili pietního aktu na místím hřbitově, kde jsme uctili památku padlých legionářů. Nacvičili jsme s dětmi krátké pásmo básniček a vánočních koled, se kterým jsme vystupovali ve stacionáři „Slunce všem“, v Troskovicích na slavnostním rozsvěcení vánočního stromku, v turnovské sokolovně společně s klienty zařízení „Fokus“ a v Domově důchodců Turnově „Pohoda“.
Na jaře jsme z příspěvku Nadace Charty 77 – Konto Bariéry zakoupili tři mechanické vozíky a příslušenství k nim. Domovu Pod Lípou a Dětskému domovu Na Celně jsme darovali přebytky hygienických pomůcek.
K 31. červenci 2018 ukončil pracovní poměr ve Spokojeném domově provozní ředitel Jaromír Veselý. Pozice provozního ředitele nebyla obsazena nikým novým. V souvislosti s odchodem pana Jaromíra Veselého došlo i ke změně organizační struktury organizace. Vznikla pozice vedoucí provozu, kterou zastává Markéta Machová Osmíková. Ta předtím působila ve Spokojeném domově jako vedoucí oblasti Královéhradecký kraj.
I v roce 2018 Spokojený domov kladl důraz na vzdělávání zaměstnanců. Tentokrát mimo jiné využil odbornosti a zkušeností přímo ředitelky Spokojeného domova Kamily Sedlákové, která v rámci několika cyklů proškolila pracovníky v problematice péče o uživatele upoutaného na lůžko a s tím souvisejícími tématy hygieny, prevence dekubitů, přesunů na vozík apod. K co nejreálnějšímu proškolení pracovníků byla pořízena i figurína pro nácvik pečovatelských dovedností ve výše zmíněných oblastech.
Spokojený domov se rovněž zapojil do realizace veřejné zakázky financované z Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu v oblasti 03.2 Sociální začleňování a boj s chudobou, projektu „Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji“ (reg. č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15 005/0003862), ze státního rozpočtu a rozpočtu Libereckého kraje. Konkrétně se jedná o část zakázky s názvem „Zajištění sociální služby „Osobní asistence“ v Libereckém kraji – část 8 – Turnov, Železný Brod – osoby se zdravotním postižením“.
A nezaháleli jsme ani v dalších aktivitách. 3. března 2018 se konal v Nové Vsi u Bakova 2. ročník bálu Spokojeného domova, 28. března navštívila nás a naše klienty moderátorka Jolana Voldánová, 30. května 2018 jsme se setkali s předsedou spolku Nestárni blbě Jakubem Žákovcem, 13. června se konala beseda s Kateřinou Maxovou na téma předsudků o handicapovaných mezi veřejností, 15. září jsme se již počtvrté zapojili do Sousedské slavnosti v Mnichově Hradišti a 22. září jsme pořádali – rovněž již počtvrté – Bousovské šachování.
ROZŠÍŘENÍ NA MĚLNICKO (2019)
V roce 2019 jsme pomohli zůstat v domácím prostředí 246 lidem v 76 obcích. Poskytli jsme jim 35 367 hodin péče. Na cestách ke klientům jsme strávili 9 759 hodin a ujeli 321 554 km. 
Začátek roku 2019 se do historie Spokojeného domova zapsal dalším významným rozšířením naší regionální působnosti. Rozšířili jsme pečovatelskou službu do obcí v okrese Mělník. Zázemí se nachází v budově domu s pečovatelskou službou v Horních Počaplech čp. 178. Vedoucí pobočky se stala Bc. Mária Okruhlicová.
V Libereckém kraji jsme pokračovali v projektu „Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením Libereckém kraji“, registrační číslo projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0003862, financovaném z Evropského sociálního a investičního fondu, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Libereckého kraje v rámci Operačního programu Zaměstnanost.
Z doplňkových aktivit byly naše nejvýznamnější události jednak 3. ročník bálu, který se uskutečnil 23. března, a to již tradičně v Nové Vsi u Bakova nad Jizerou, ale především oslava 15. narozenin Spokojeného domova spojená se křtem knihy „Péče stále hřeje u srdce“, která se konala v pátek 27. září na zahradě Domu Ludmila ve Veselé.
října se uskutečnil již 5. ročník Bousovského šachování. Proběhla také řada kulturních akcí v našem novém středisku v Horních Počaplech. Prezentovali jsme se rovněž například na Dni sociálních služeb v mladoboleslavském Bondy Centru, na Sousedské slavnosti v Mnichově Hradišti (14. září), zapojili jsme se do „Měsíce sociálních služeb“ na Mnichovohradišťsku a pokračovala naše spolupráce s hercem a dabérem Václavem Knopem.
Jako tradičně jsme kladli důraz na vzdělávání zaměstnanců. Školení byla zaměřena například na péči o zrakově postižené či o klienty s problémovým chováním, gerontooblek a aktivizační činnosti.
Skip to content